حرفای سنگین


گفتی : “منو فراموش کن


اما بپرس “ارزش به یاد موندنو داری ؟؟؟”

آخر دنیا داره با آخرِ پاییز یکی میشه...

وقت جوجه شمردن آخرِ پاییز رسیده؛

نمیدونم جوجه ی چندتا مصیبت دنیارو بزرگ کردیم...
شمارش از دستم در رفته.
حالم به هم مي خورد از کلمه ی عزيزم ! من را همان ببين صدا کنید
 بودن با کسی که دوستش نداری ونبودن با کسی که دوستش داری هر

دو رنج است پس

اگر همچون خود نیافتی همچون خدا تنها باش . . .
آدما یکیو لازم دارن که
هروقت

خسته

پکر

داغون

عصبی

بودن...

نپرسه چرا؟!

فقط دستشونو بگیره و بگه:

بلند شو بریم ی دوری بزنیم...

دوست ندارم اینجوری ببینمت!
جـ ـَواب بـَ ـعضی از حــَرفا فقط یــ ـه نـــفَس عمـــیقه

بـــِزار تـــو دلـ ـت بمـــونـــ ـه اینـجـ ـوری قشنــــگ تـ ـره !
بــا تـمـام وجــود

"دوســـــت داشــــــتـن" را بـه او آمـوخـتــم ...

درسـش را بـه دیــگــــری پـس داد ...!!!

گفتند آخـــــــر خنده گریه است...بهانه ای جورکن بخندم بغـــــــــــضی

درگلو دارم...!

حالا که رفته ای...

رفتنت

نبودنت

نامردیت...

هیچکدام نه اذیتم کرد

و نه برایم سوال شد!!

فقط یك
بغض خفه ام می کند...!

چگونه نگاهت کرد که مرا اینگونه تنها گذاشتی...؟؟!!

تــَرکــَت کَـــرده ؟؟؟

شَــب هآ بـ ـه يآدَش گــــريه مـ ـي کـــُني ؟؟؟

نــ ـآرآحَــــت َنبـ ـآش ...

يــه روز تــو تَنهـــا آرزوي زنـــــدگــيش مـي شي

ايـن بَدتـــــَرين انتــقامــــه !!!
دلت که تنگِ یک نفر باشد... خودِ خدا هم بیاید تا خوش بگذرد و لحظه ای فراموش کنی فایده ندارد......!


[ سی ام آذر ۱۳۹۱ ] [ 17:8 ] [ فــاطــمــه ]
[ ]